طنز
    مطلبی ثبت نشده است

محمدرضا تابش در گفتگو با صدا: جای روسای جمهور سابق در تحلیف روحانی خالی است

محمدرضا تابش در گفتگو با صدا: جای روسای جمهور سابق در تحلیف روحانی خالی است
مهتاب اسفندياري: مراسم تحليف روساي جمهور معمولا روز 14 مرداد يا روزهاي نزديک به آن انجام ميشود. سالروز صدور فرمان مشروطيت دليل انتخاب اين روز است. اين روز در واقع با آزادي و دموکراسي پيوند خورده و از همين جايگاه براي رسميت بخشيدن به فردي که از طرف مردم انتخاب شده استفاده ميشود. در اين روز به صورت معمول رئيسجمهوري منتخب در مجلس شوراي اسلامي که آن هم براساس قانون نهادي برگرفته از راي مردم است، در جايگاه ويژه قرار ميگيرد و در مقابل مردم از طريق نمايندگاني که آنها انتخاب کردهاند، رئيس قوهقضاييه و ديگر مقامات کشوري و لشکري سوگند ياد ميکند که از حقوق مردم و منافع کشور با همه وجود دفاع کند. بر همين اساس در سالهاي اخير علاوه بر سفرا مهمانهايي هم از کشورهاي مختلف دعوت ميشوند. به نظر ميآيد هر چه تعداد و سطح و مرتبه مهمانان خارجي بالاتر باشد نشاندهنده بالا بودن سطح مراودات آن دولت و مجلس در عرصه بينالمللي است. اما روند برگزاري اين مراسم که برخي آن را تشريفاتي ميخوانند و برخي ديگر به دليل سوگندي که در آن ياد ميشود رسمي و مهم ميدانند در دورههاي مختلف با نکات و فراز و نشيبهايي روبهرو بوده است. محمدرضا تابش که از دوره ششم در مجلس حضور دارد در گفتوگو با صدا درباره اتفاقاتي که طي دورههاي مختلف تحليف روساي جمهور در اين سالها پيش آمده سخن گفته است. او با اشاره به حضور نداشتن برخي روساي جمهور در سالهاي اخير عدم حضور آنها را هم از نظر اخلاقي مورد توجه ميداند و هم در عرصه بينالمللي و از نظر ديپلماتيک آن را داراي ايراد ميداند. 
 
 
 
دليل برگزاري مراسم تحليف براي روساي جمهور چيست؟ 
انتخاب رئيسجمهوري براساس قانون اساسي فرآيندي دارد. ابتدا انتخابات برگزار ميشود و مردم با راي مستقيم خود فردي را به عنوان رئيسجمهوري انتخاب ميکنند. پس از آن فرد منتخب به وسيله مقام معظم رهبري تنفيذ ميشود. براساس اصل 121 قانون اساسي مراسم تحليف حکم رئيسجمهوري با حضور رئيس قوهقضاييه، اعضاي شوراي نگهبان، مقامات کشوري و لشکري، برخي مهمانهاي خارجي و ... برگزار ميشود و رئيسجمهوري در اين مراسم سوگند ياد ميکند. در متن سوگند رئيسجمهوري براي پاسداري از مذهب شيعه و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي قسم ميخورد. همچنين رئيسجمهوري سوگند ياد ميکند که خود را وقف خدمت به مردم و ائتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پرهيز از خودکامگي، حمايت از آزادي و حفظ حقوق و حرمت آحاد مردم کند. معمولا هم اين مراسم در روز 14 مردادماه که همزمان با صدور فرمان مشروطيت است و نقطهعطفي در تاريخ ايران به حساب ميآيد، برگزار ميشود. 
 
متن سوگندي که به قسمتهايي از آنها اشاره کرديد به طور مستقيم چه مسئوليتي به عهده رئيسجمهوري ميگذارد؟ 
اگر بخواهيم موشکافانهتر به اين سوگندنامه نگاه کنيم علاوه بر موضوعاتي که مطرح است و از آن هم ياد شد، موضوع ديگري هم وجود دارد که براساس آن رئيسجمهوري سوگند ياد ميکند که خود را وقف خدمت به مردم کند. اين موضوع به نظر من بسيار تکاندهنده است. وقف در مذهب و کشور ما معنا و مفهومي ثقيل و سنگين دارد. به طور معمول ملکي که وقف ميشود از داراييها خارج ميشود و براي آن هدفي که وقف ميشود بايد آن را صرف کنند. خود را وقف کردن يعني از همه لحظات، ساعات، انديشه، اراده و ... استفاده کردن براي آن مواردي که به آن سوگند ياد شده، به ويژه خدمت به مردم، ائتلاي دين و ترويج اخلاق. نکتهاي ديگر هم در سوگندنامه وجود دارد و آن اين است که رئيسجمهوري قسم ياد ميکند که از خودکامگي و استبداد پرهيز کند و از آزاديهاي مردم و حرمت و حقوق افراد پاسداري کند. 
 
به نظر شما تا به حال روسايجمهور چقدر توانستهاند به اين سوگندنامه عمل کنند و به آن وفادار بمانند؟ 
معمولا سوگند در مذهب ما بسيار مسئوليتآور است و به ويژه زماني که فرد به کلامالله مجيد سوگند ياد ميکند اگر خداي ناکرده از سوگند خود تخطي کند علاوه بر وجههاي که در جامعه ايجاد ميکند از نظر ديني مرتکب گناه شده و در دين هم به خطا رفته است. شخصيتهايي هم که تا به حال به عنوان رئيسجمهوري انتخاب شدند خود را در زمره افراد مسلمان و متعهد انقلابي ميدانستند و مسلما هدفشان از برعهده گرفتن اين وظيفه عمل به مسئوليتهاي مستتر در اين سوگندنامه بوده است، اما اينکه آيا توانستهاند اين موارد را محقق کنند يا نه بايد از خودشان پرسيد که چه موانعي وجود داشته که نتوانستهاند آن سوگند را تمام و کمال به مرحله اجرا درآورند. 
 
آيا برگزاري مراسم تحليف براي روساي جمهوري صرفا يک مراسم تشريفاتي است؟ 
ممکن است که در کشورها و نظامهاي ديگر مقداري تشريفاتي باشد اما در سيره و انديشه ما مسلمانها و با توجه به اينکه قرآن مکانت و منزلت بسيار بالايي براي ما دارد و همچنين قسم به قرآن مسئوليتآور است؛ بنابراين در جمهوري اسلامي برگزاري اين مراسم تشريفاتي تلقي نميشود. بلکه اين تعهدي است که شخص در پيشگاه منتخبان ملت و در خانه مردم (مجلس) و با قسم خوردن به قرآن ميدهد و بايد به بهترين نحو اجرا شود. بنابراين نميتواند جنبه تشريفاتي داشته باشد بلکه هم در منظر مردم مسلمان و هم در پيشگاه خداوند متعال بسيار مسئوليتآور است. 
 
شما با توجه به سابقه طولاني نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي در چند مراسم تحليف حضور داشتيد و آيا خاطرات يا موضوعاتي درباره اين مراسمها وجود دارد که بخواهيد درباره آنها صحبت کنيد؟ 
من در شش دوره تحليف روسايجمهور در مجلس شوراي اسلامي حضور داشتهام. البته در دوره اول رياستجمهوري جناب آقاي سيدمحمد خاتمي به عنوان قائممقام دفتر رئيسجمهوري در مراسم تحليف ايشان حضور داشتم. آن زمان مجلس در دوره پنجم خود قرار داشت و جناب آقاي علياکبر ناطقنوري رئيس بودند و با وجود اينکه در انتخابات رقيب آقاي خاتمي بودند با سعهصدر و بزرگواري از همه شخصيتهاي کشوري دعوت کردند و مراسم بسيار پر و پيمان و خوبي بود. مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني هم به عنوان رئيسجمهوري قبلي دعوت شده بودند و در اين مراسم حضور داشتند. اين مراسم در واقع مانند رقابتهاي انتخابات همان دوره به خوبي برگزار شد که بخش عمدهاي از آن ميتواند نشاتگرفته از منش، معرفت و محبت جناب آقاي ناطقنوري باشد. در دوره دوم رياستجمهوري جناب آقاي خاتمي که مجلس ششم بود و من هم اولين دوره نمايندگي خود را برعهده گرفته بودم جناب آقاي مهدي کروبي رئيس مجلس بودند و آنجا هم از همه شخصيتها دعوت شده بود. مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني هم حضور داشتند. نقطهعطف برگزاري آن مراسم اين بود که براي اولين بار در تحليف رياستجمهوري مهمان خارجي حضور پيدا ميکرد. جناب آقاي غلام اسحاق خان، وزير امور خارجه پاکستان در مراسم حضور داشت. انشاالله خدا حفظ کند آقاي کروبي را و بهبودي ايشان حاصل شود به خاطر دارم که اسم وزير امور خارجه را اشتباه بيان کردند. نام غلام اسحاق خان بود و ايشان اسحاق غلام خان اعلام کردند. دوره اول رياستجمهوري آقاي محمود احمدينژاد همزمان با مجلس هفتم بود و آقاي غلامعلي حدادعادل هم رياست آن را برعهده داشتند. در اين مراسم هم از مدعوين دعوت شده بود و براساس رسمي که وجود داشت از آقاي خاتمي دعوت کرده بودند و ايشان هم حضور داشتند. در دوره هشتم مجلس که مصادف با رياست آقاي دکتر علي لاريجاني بر مجلس و همزمان با دور دوم رياستجمهوري آقاي احمدينژاد بود حوادث 88 اتفاق افتاده بود و کدورتهايي بين مسئولان و جناحهاي سياسي بود. در آن دوره ديگر از جناب آقاي خاتمي دعوت نشده بود. آيتالله هاشميرفسنجاني حضور داشتند که حتي نسبت به حضور ايشان هم زمزمهها و اعتراضاتي شد. همين امر هم موجب شد تا آقاي لاريجاني قبل از جلسه تذکر دهند که با توجه به اينکه مهمانهاي زيادي حضور دارند رعايت شأن و شئونات مجلس بشود. تقريبا قضيه به خير و خوشي ختم شد اما به خاطر دارم زماني که آقاي احمدينژاد بعد از زمان تحليف رفت براي صحبت کردن جناب آقاي ناطقنوري از ميان جمعيت بلند شدند و پشت سر ايشان هم خانم محلاتي همسر ايشان بلند شدند و هر دو از جلسه خارج شدند. اتفاقا جايگاه من به شکلي بود که شاهد بيرون رفتن ايشان و همسرشان بودم، چون هر دو هم مورد احترام و شناخت من بودند خوش و بشي هم صورت گرفت. دوره نهم مجلس هم باز آقاي لاريجاني رئيس بودند و آقاي حسن روحاني براي مراسم تحليف به مجلس آمدند. در اين جلسه آقاي احمدينژاد حاضر نشده بود. همچنين عليرغم اينکه آقاي خاتمي رئيسجمهور قانوني کشور بودند و قاعدتا بايد در جلسه حضور ميداشتند اما در جلسه حاضر نبودند و ظاهرا دعوت هم نشده بودند. اما اين دوره تفاوت ديگري هم داشت و آن هم اين بود که مهمانهاي خارجي زيادي دعوت شده بودند. بعضي از روساي جمهوري کشورهاي همسايه نخستوزيرها و وزراي امور خارجه در اين مراسم حضور يافته بودند. الان بايد منتظر ماند و بايد ديد چه پيش خواهد آمد. 
 
زمزمههايي مطرح است که ممکن است آقاي احمدينژاد در اين مراسم هم مانند مراسم دوره گذشته شرکت نکند يا دعوت نشود. 
نميدانم دعوت ميشوند يا نه. به هر حال با توجه به تحولاتي که اخيرا روي داده و موضوعات مربوط به آقاي بقايي و مسائلي از اين دست، بايد بپرسيد که دعوت ميشوند يا نه. به هر حال يک کدورتي بين برادران لاريجاني و آقاي احمدينژاد وجود دارد. بنابراين بايد ديد که اصلا آقاي احمدينژاد دعوت ميشوند يا نه. 
 
با توجه به اينکه حضور نداشتن روسايجمهور گذشته در مراسمهاي تحليف در حال تکرار شدن است از نظر وجه بينالمللي اين اتفاق را چگونه ميبينيد؟ 
من معتقدم در هر صورت مقاماتي که با راي مستقيم مردم انتخاب شدند حتي زماني که در مسند قدرت هم نيستند احترام به آنها ايجاب ميکند که در مجالس و محافل رسمي که برد بينالمللي دارند حتما حضور پيدا کنند. هم از نظر اخلاقي و آموزههاي ديني مورد توصيه و تاکيد است و هم به لحاظ عرف ديپلماتيک. در هر صورت ممکن است که کدورتها و اختلافنظرهايي وجود داشته باشد اما اينها مانع اداي وظيفه ديپلماتيک و اخلاقي و انساني نيست و به نظر خود من اين است که بايد از همه دعوت شود. حضور همه نيروهاي ملي از هر جناح و گرايشي نشاندهنده ظرفيت بالاي نظام سياسي ايران است. بيترديد مقامات با غيبت روساي جمهور سابق اين پيام را ميگيرند که سطح اختلافات در ايران بالاست و مديران کشور نتوانستهاند بحرانها و مسايل خود را حل و فصل کنند. براي مثال در اين مراسم اگر آقاي خاتمي حضور ميداشت نگاه دنيا چقدر به ما متفاوت ميشد؟ بيشک در دنياي امروز و تعاملات بينالمللي بايد با همه توان ملي به ميدان آمد. البته اميد داريم تا آقاي روحاني پس از سوگند سخت و پر مسووليتي که در مراسم تنفيذ در برابر پيشگاه مردم ايران خواهند خورد بسياري از پروندههاي نيمهباز و باز پر هزينه کشور در اتاق فکر نظام حل و فصل شود و يک شور مجدد به کالبد سياسي نظام تزريق شود. آنچه که امروز بيش از هر زمان ديگري براي ايران و ايراني داراي اهميت است پيشرفت و توسعه و بالابردن ضريب راحتي و آسايش زندگي مردم است. اين امر در کنار عملياتي شدن مطالبات سياسي آنان ميتواند نظام ما را به سمت تحقق يکي از مهمترين اهدافش که امالقراي شدن و الگو شدن بود برساند. البته در اين ميان باندهاي قدرتي هستند که نميخواهند اراده مردم بر امورات جاري کشور حاکم شود. باندهايي که فرصتطلبانه در تلاش هستند تا مقابل اراده 24 ميليون نفري که به آقاي روحاني راي دادهاند بايستند و باز هم منافع خود را به دست آورند. اينجا همان جايي است که آقاي روحاني بايد توجه بيشتري به آن داشته باشند، چراکه سوگند ميخورند پاسدار منافع مردم باشند، سوگندي که سخت است و پرمسئوليت.
 
تاریخ خبر : 1396/05/14
ارسال نظر

نظر های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

پربازدیدترین اخبار
منتخب سر دبیر
آخرین گزارشات تصویری